مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه بین اشکال ارائه ثانویه ...
عنوان رابطه بین اشکال ارائه ثانویه با میزان یادگیری مستقل دانش آموزان پایه دوم دوره اول متوسطه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اشکال ارائه ثانویه، یادگیری مستقل، دوره اول متوسطه.
چکیده هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اشکال ارائه ثانویه با میزان یادگیری مستقل دانشآموزان بود. روش: روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر پایهی 49 بود که تعداد کل آنها 9676 نفر به تفکیک 1667 نفر - دوم دورهی اول متوسطه ناحیه 1 همدان در سال تحصیلی 49 دختر و 9114 نفر پسر بودند. با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای و جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 996 نفر به تفکیک 111 نفر دختر و 196 نفر پسر بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری پرسشنامه سنجش میزان یادگیری مستقل، مؤسسهی پژوهش و یادگیری مستقل و مادامالعمر و پرسشنامه محقق ساخته سنجش اشکال ارائه ثانویه بود. برای سنجش روایی ابزارها از روش روایی محتوا استفاده شد و روایی ابزارها از منظر صاحبنظران 1 و میزان / قابلقبول گزارششده است. با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ میزان پایایی پرسشنامه یادگیری مستقل 161 1 محاسبه گردید. برای تجزیهوتحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی فراوانی، / پایایی پرسشنامه اشکال ارائه ثانویه 171 درصد، میانگین، انحراف معیار و جداول و آزمونهای آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفادهشده است. یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که بین همه اشکال ارائه ثانویه به جزء بازخورد و میزان یادگیری مستقل دانشآموزان رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که میزان یادگیری مستقل دانشآموزان از طریق شرح و بسطهای زمینهای، پیشنیاز و شکل ارائه قابل پیشبینی است نتیجهگیری: با استفاده از اشکال ارائه ثانویه میتوان خود آغازی، مسئولیتپذیری و استقلال دانشآموزان را در فرآیند یادگیری افزایش داد.
پژوهشگران