مشخصات پژوهش

صفحه نخست /امکانسنجی طرح هوشمندسازی ...
عنوان امکانسنجی طرح هوشمندسازی هنرستانهای کشاورزی استانهای لرستان و کرمانشاه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها امکانسنجی، هنرستان کشاورزی، هوشمندسازی مدارس، آموزش کشاورزی.
چکیده هدف مطالعه یا مقاله حاضر امکانسنجی طرح هوشمندسازی هنرستانهای کشاورزی دو استان لرستان و کرمانشاه میباشد که جهت تحقق این هدف، امکانات و شرایط حاکم بر هنرستانهای کشاورزی از نظر زیرساخت، میزان آگاهی افراد ذینفع و محیط یاددهی و یادگیری برای اجرایی شدن این طرح مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق مورد استفاده روش کمی است که با شیوة پیمایشی انجام گرفته است. جامعة آماری این تحقیق را سه گروه 0-مدیران 2- هنرجویان 3- مربیان هنرستانهای کشاورزی تشکیل میدهند که تعداد کل آنها به 163 و 51 نفر بوده است. تعداد نمونهها در هفت هنرستان کشاورزی مورد مطالعه به ترتیب 7 نفر مدیر، 225 نفر هنرجو و 70 نفر ، ترتیب 7 مربی بوده است. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از طریق پرسشنامههای محققساخته و چک لیستهای ارزیابی طرحهای هوشمندسازی گردآوری شده است. پرسشنامه از نظر روایی و پایایی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که زیرساختها )سختافزارها، نرمافزارها و شرایط مالی(، همچنین میزان آگاهی مربیان و هنرجویان نسبت به الزامات طرح هوشمندسازی از نظر شاخصهای مورد بررسی در حد پایینی قرار داشته و محیط یاددهی-یادگیری برای اجرای این طرح در هنرستانهای کشاورزی دو استان مناسب نبود در صورتی که میزان گرایش مربیان و هنرجویان نسبت به اجرای این طرح بالاتر از میانگین ارزیابی شده است.
پژوهشگران