مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر محافظـه کاری شـرطی و ...
عنوان تاثیر محافظـه کاری شـرطی و غیـر شـرطی بر ریسـک سیسـتماتیک وغیـر سیسـتماتیک
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها محافظـه کاری شـرطی ، محافظـه کاری غیـر شـرطی ، ریسـک سیسـتماتیک ، ریسک غیرسیسـتماتیک
چکیده تحقیـق حاضرارتبـاط گزارشـگری مالـی محافظـه کاری شـرطی و غیـر شـرطی باریسـک سیسـتماتیک وغیـر سیسـتماتیک را مورد بررسـی قرار مـی دهد. در ایـن پژوهـش داده های 76 شرکت پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهران بـرای سـالهای1384 تا 1390 جمع آوری و فرضیـات تحقیـق بـا اسـتفاده از تحلیـل ضرایـب رگرسـیون آزمون شـده اسـت. ابتـدا محافظه بـا اسـتفاده از مـدل هـای بـال وشـیوا کومـار (2005) ، باسو(1997) و معیار نسبت ارزش بـازار بـر ارزش دفتـری انـدازه گیـری و سـپس تاثیر محافظـه کاری برریسـک مورد بررسـی قرار گرفته است. مشـاهده گردید محافظه کاری شـرطی و غیر شـرطی با ریسک سیستماتیک شرکت دارای رابطـه معکـوس و معنـادار مـی باشـد امـا بیـن محافظـه کاری شـرطی و غیـر شـرطی با ریسـک غیرسیسـتماتیک رابطـه ای مشـاهده نگردیـد.در واقـع با افزایـش قابلیت اتـکا صورتهای مالـی ریسـک سیسـتماتیک شـرکتها کاهش پیدا مـی کند.
پژوهشگران