مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر ناهنجاری های اسکلتی ...
عنوان تأثیر ناهنجاری های اسکلتی عضلالانی کف پای صاف، گود و انگشت شست کج بر نوسانات پاسچر در وضعیت ایستاده
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها پای صاف، پای گود، سرعت نوسانات، شست کج، ناحیة نوسانات.
چکیده اخیراً متخصصان علوم حرکتی برای تعیین کمیت حس عمقی استفاده از نتایج اندازه گیری های فرعی، شامل سنجش پایداری پاسچر و نوسانات پاسچر را پیشنهاد کرده اند. با توجه به اینکه ساختار پا عامل مؤثری بر عملکرد حرکتی انسان است، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ناهنجاری های اسکلتی عضلانی کف پای صاف، گود و انگشت شست کج بر 158/53±5/ 24 سال، قد 92 /11±2/ نوسانات پاسچر در وضعیت ایستاده است. 48 دانشجوی دختر با میانگین سن 64 FDM- 55 کیلوگرم در این پژوهش شرکت کردند. ناحیه و سرعت نوسانات پاسچر با دستگاه /79±7/ سانتی متر و وزن 94 یکطرفه در سطح 5 درصد استفاده ANOVA اندازه گیری شد. برای تجزی هوتحلیل آماری از S Foot Pressing force شد. نتایج آماری نشان داد که بین پای گود و نرمال، انگشت شست کج و سالم و همچنین بین پای گود و انگشت شست یافته ها نشان داد بین پای صاف و نرمال .(P<0/ کج با گروه دارای کف پای صاف اختلافات معن اداری وجود دارد ( 05 نتایج این مطالعه نشان داد ساختارهای مختلف کف پایی روی فاکتورهای .(P>0/ اختلافات معنا داری وجود ندارد ( 05 نوسانات پاسچر تأثیر دارد؛ بنابراین طبقه بندی نوع پا و میزان دفورمیتی در هردو زمینة تحقیقی و کلینیکالی اهمیت بسیاری دارد و باید مورد توجه محققان قرار گیرد، همچنین مربیان ورزشی و درمانگران باید این یافته ها را به منظور طراحی و کاربرد برنامه های ورزشی و توانبخشی مورد نظر قرار دهند.
پژوهشگران