مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر تمرین درمانی در آب (با و ...
عنوان اثر تمرین درمانی در آب (با و بدون کینزیوتیپ) بر درد، ناتوانی، تعادل پایدار و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندروم درد کشککی-رانی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سندروم دردکشککی-رانی، آب درمانی، کینزیوتیپ، تعادل، درد، کیفیت زندگی
چکیده زمینه و هدف سندروم درد کشککی-رانی، یکی از رایج ترین اختلالات عضلانی-اسکلتی زانو می باشد. در این مطالعه اثر سه روش تمرین درمانی در آب (با و بدون کینزیوتیپ) ، بر درد، ناتوانی، تعادل پایدار و کیفیت زندگی زنان مبتلا بررسی شده است. روش بررسی در تحقیق نیمه تجربی حاضر، 45 زن مبتلا، به عنوان نمونه آماری انتخاب و تصادفا در سه گروه تمرین درمانی در آب، تمرین درمانی در آب با کینزیوتیپ موقتی و تمرین درمانی در آب باکینزیوتیپ دایمی، قرار گرفتند. جهت سنجش درد، ناتوانی، کیفیت زندگی و تعادل پایدار به ترتیب از پرسشنامه مک گیل، پرسشنامه ونکورف، پرسشنامه شرن بورن و بایودکس استفاده گردید. جهت مقایسه میانگین ها قبل و بعد از مداخله، از t-زوجی و جهت مقایسه میانگین ها بین گروه ها از آنوای یک-راهه استفاده گردید. سطح معناداری 004/0 در نظر گرفته شد. یافته ها نتایج نشان داد، بین اختلاف میانگین های پیش آزمون-پس آزمون در فاکتورهای درد، ناتوانی، تعادل ایستا و کیفیت زندگی بین سه گروه جز درد (002/0P=) تفاوت معناداری وجود نداشت. اما مقایسه پیش آزمون-پس آزمون، حاکی از معناداری کاهش درد (0001/0P=) ، کاهش ناتوانی (0001/0P=) و افزایش کیفیت زندگی (0001/0P=) در هر سه گروه بود. شاخص های تعادل در وضعیت چشم باز و چشم بسته بین پیش آزمون و پس آزمون در هر سه گروه تفاوت معناداری نداشت (004/0P>). نتیجه گیری تمرین درمانی در آب با کینزیوتیپ طولانی مدت بر کاهش درد بیماران اثرگذار بود؛ و از آن جایی که وجود درد روی کیفیت زندگی نقش موثری دارد بنابراین، احتمالا، حرکت درمانی در آب با کینزیوتیپ را، می توان به عنوان روش موثرتری، در درمان مبتلایان توصیه نمود.
پژوهشگران