مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر مهارت های فناوری ...
عنوان تأثیر مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیران بر ابعاد سازمان یاد گیرنده در شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و کشاورزی استان اصفهان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سازمان یا دگیرنده، شرک تهای خدمات مشاور های و کشاورزی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات، یادگیری سازمانی.
چکیده مطالعة حاضر با هدف تبیین تأثیر مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیران بر ابعاد و شاخ صهای سازمان یا دگیرنده در شرک ت های خدمات مشاور ه ای فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش شامل کلی ة مدیران عامل این شرکت ها بود که از بین آنها 103 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . ابزار سؤالات پرسشنام ة استاندارد » جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مشتمل بر دو بخش عمده شامل پرسشنامه ای محقق ساخته » و «( و اتکینز و مارسیک ( 1998 DLOQ ابعاد یادگیری سازمانی بود . داده های توصیفی « برای سنجش مهارت و ب هکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات مختص به ابعاد سطوح یادگیری سازمانی نشان داد در مجموع وضعیت ابعاد و شاخ ص های سازمان یادگیرنده در شرکت های مطالعه شده در سطح متوسط است . همچنین میزان مهارت مدیران در ب هکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ابعاد و شاخص های سازمان یاد گیرنده اثر مثبت و معن اداری داشت. مدل یابی معادلات ساختاری نیز مبین برازش مطلوب مدل مفهومی مد نظر تحقیق برای بررسی رابطة ب ین می زان مهارت ه ای فناور ی اطلاعات و ابعاد سازمان یادگیرنده بود.
پژوهشگران