مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ارتباط نشانگرهای ...
عنوان بررسی ارتباط نشانگرهای مولکولی متراکم با صفات وزن لاشه و وزن سینه در بلدرچین ژاپنی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بلدرچین ژاپنی مدل بیزی نشانگر های متراکم وراثتپذیری ژنومی وزن لاشه
چکیده هدف از این مطالعه بررسی ارتباط نشانگرهای متراکم با صفات مرتبط با وزن سینه و لاشه در بلدرچین ژاپنی بود. برای این منظور از دادههای فنوتیپی وزن سینه 925 قطعه و وزن لاشه 79 قطعه بلدرچین که برای وزن چهار هفتگی انتخاب شده بودند بههمراه دادههای 92711 نشانگر استفاده شد . پس از ویرایش دادهها، تجزیه و تحلیل دادهها در سه مرحله انجام گرفت. در مرحله اول اثر نشانگرها ثابت فرض شد و نشانگرهای غیر معنیدار خارج شد. در مرحله دوم اثر نشانگرهای 2 تا 5 درصد( با استفاده از روش / معنیدار به صورت توأم در سطوح معنی دار ) 5 BayesCπ برآورد شد. در مرحله سوم نیز سطح بهینه مشخص و از روش bootstrap جهت بررسی سطح معنیداری اثر نشانگرها استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در فاصله باور 15 92 درصد / درصد، چهار نشانگر بر صفت وزن لاشه بهصورت معنیداری تأثیرگذارند، بطوریکه 77 از واریانس فنوتیپی وزن لاشه توسط این چهار نشانگر قابل توجیه است. همچنین برای صفت وزن 6 درصد از واریانس فنوتیپی / سینه 92 عدد نشانگر در فاصله باور 15 درصد معنیدار شدند که 71 این صفت را توجیه کردند. از بین چهار نشانگر معنیدار برای وزن لاشه و 92 نشانگر معنیدار برای وزن سینه تنها یک عدد نشانگر بهصورت مشترک بر روی هر دو صفت تأثیرگذار بود.
پژوهشگران