مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پتروگرافی و شیمی کانی ها در ...
عنوان پتروگرافی و شیمی کانی ها در دایک های پگماتیتی- آپلیتی نواری واقع در شرق بروجرد
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها شیمی کانی ها، تفریق ماگمایی، پگماتیت- آپلیت نواری، بروجرد.
چکیده دایک های پگماتیتی- آپلیتی موجود در شمال شرقی استان لرستان و در 25 کیلومتری شرق شهرستان بروجرد، دارای 3 زون اصلی می-باشند که از خارج به داخل شامل زون گرافیکی، زون نواری و زون هسته می باشند، که به خوبی اثر پیشرفت تبلور تفریقی در پگماتیت ها را نشان می دهد، بررسی های ریزپردازشی انجام شده روی کانی های (تورمالین، پلاژیوکلاز و مسکوویت) هر سه زون صورت گرفت، تورمالین های زون حاشیه دارای ترکیب شورلیت تا فوئیتیت و تورمالین های زون نواری دارای ترکیب فوئیتیت می باشند که هر دو در دسته تورمالین های ماگمایی قرار می گیرند، این تورمالین-ها در نمودار FeO/FeO+MgO در مقابل MgO دارای Fe# بین 8/0 تا 1 می باشند، که نشان دهنده تشکیل آنها در شرایط ماگمایی و عدم دخالت سیال های گرمابی خارجی می باشد. ترکیب پلاژیوکلازهای آنالیز شده در هر سه زون غنی از آلبیت می باشد و ترکیب میانگین آنها به این ترتیب است، زون حاشیه (Ab98.05)، زون نواری (Ab98.78) و زون مرکزی (Ab98.43)، که حاکی از تفریق بالای صورت گرفته در ماگمای منشا است.
پژوهشگران