مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر پری بیوتیکی سبوس جو ...
عنوان بررسی اثر پری بیوتیکی سبوس جو و برنج بر روی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست کم چرب
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سبوس جو، سبوس برنج، پری بیوتیک، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، ماست کم چرب
چکیده سابقه و هدف: امروزه استفاده از ترکیبات پری بیوتیک برای تحریک رشد پروبیوتیک ها در محصولات لبنی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر پری بیوتیکی سبوس جو و سبوس برنج بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست کم چرب و افزایش ارزش تغذیه ای آن می باشد. 1 درصد) به شیر کم چرب اضافه شد و بعد از /2 ،0/9 ،0/6 ،0/ مواد و روشها: در این تحقیق مقادیر مختلف سبوس جو و سبوس برنج ( 3 پاستوریزاسیون، استارتر تجاری ماست به همراه 1 درصد از کدورت 2 مک فارلند باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به عنوان پروبیوتیک و ارزیابی طعم و مزه MRS-Bile agar اضافه گردید. در طول دوره نگه داری شمارش باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در محیط کشت تیمارها به روش هدونیک 5 نقطه ای انجام گرفت. 7/57 در تیمار کنترل آن ها به ترتیب log 7/7 و در سبوس برنج log 1 درصد سبوس جو تعداد باکتری / یافتهها: در روز صفر در تیمار 2 7/25 مشاهده شد. همچنین در طول دوره نگه داری نیز مشاهده گردید که کاهش تعداد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در log 7/2 و log به طوری که در روز 28 تعداد باکتری در تمامی .(p≤0/ نمونه های حاوی سبوس جو و برنج به طور معنی داری کمتر از نمونه شاهد می باشد ( 05 107 ) بود ولی در نمونه کنترل کمتر از این مقدار مشاهده cfu/gr) تیمارهای حاوی سبوس جو و برنج بالاتر از حد استاندارد محصول پروبیوتیک کاهش یافت به طوری که تأثیر نامطلوب (p≤0/ شد. امتیاز طعم و مزه نیز با افزایش میزان سبوس جو و سبوس برنج به طور معنی داری ( 05 سبوس برنج بیشتر از سبوس جو بود. نتیجه گیری: سبوس جو و سبوس برنج اثر پری بیوتیکی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست کم چرب دارند و می توان با افزودن آن به ماست کم چرب حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، محصولی فراسودمند به جامعه ارائه داد و از کاهش تعداد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست کم چرب در طول دوره نگه داری جلوگیری کرد.
پژوهشگران