مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شناسایی مهم ترین عوامل تعیین ...
عنوان شناسایی مهم ترین عوامل تعیین کننده هویت برند و پیامدهای آن
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها هویت برند، تصویر ذهنی از برند، تبلیغات دهان به دهان، خرید مجدد.
چکیده یکی از مهم ترین عوامل موثر بر موفقیت شرکتهای تولیدی و خدماتی برندهای کالاها و خدمات آنها است. برند از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد، منحصر به فرد ترین جنبة برند در هویت آن نمایان می شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر هویت برند و پیامدهای ناشی از آن انجام گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان فروشگاه زنجیره ای اتکا شهر همدان می باشد که از بین آنها 271 نفر با استفاده از فرمول جامعه نا محدود کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته است که برای تعیین روایی آن از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش، با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که تمامی شش عامل اصلی موثر بر هویت برند یعنی منابع هویت برند، دانش از برند، هماهنگی با مفهوم، وجهه و اعتبار، ارتباطات و رضایت تاثیر معناداری بر تعیین هویت برند دارند، و هویت برند به نوبه خود موجب شکل گیری پیامدهای مثبتی همچون خرید مجدد و تبلیغات دهان به دهان می شود
پژوهشگران