مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شناسایی و رتبه بندی عوامل ...
عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت اجرای طرح دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها عوامل حیاتی موفقیت(CSFs)، فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی(ICT)، تحلیل سلسله مراتبی فرایند(AHP)
چکیده با توسعه دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) روستایی در سالهای اخیر، تحلیل چگونگی و علل رشد بیشتر برخی استانها در توسعه این دفاتر به منظور برنامه ریزی برای آینده از اقدامات ضروری به شمار می آید. در این تحقیق به یافتن و تجزیه و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت توسعه این حوزه در بخش روستایی پرداخته شده است. برای اهمیت سنجی عوامل موثر در این پژوهش آزمون مقایسه میانگین و دوجمله ای و برای رتبه بندی عوامل مدل تحلیل سلسله مراتبی فرایند( AHP ) استفاده شد. نتیجه پژوهش که در سال 1391 حاکی از موثر بودن تمام عوامل اصلی (سازمانی، انسانی، فنی و فرایندی) بر اجرای موفقیت آمیز طرح فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. همچنین رتبه بندی عوامل نشان می دهد که عامل فنی اجرای طرح فاوا روستایی دارای بالاترین تاثیرگذاری و همچنین زیرعوامل آمادگی سازمان مخابرات از نظر برخورداری از زیر ساختها مناسب در بعد سازمانی، برگزاری دوره آموزشی برای کارگزاران در بعد انسانی، رشد مناسب و گستردگی فیبر نوری در بعد فنی و سهولت استفاده از سیستم در بعد فرایندی دارای بالاترین اولویت هستند.
پژوهشگران