مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری ...
عنوان بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه دارایی های وثیقه ای با تامین مالی و سرمایه گذاری
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها دارایی وثیقه ای، تامین مالی، سرمایه گذاری، کیفیت گزارشگری، خطر اخلاقی
چکیده این پژوهش، رابطۀ بین اندازۀ دارایی های وثیقه ای را با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه گذاری های نمونه ای متشکل از 247 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1382 تا 1392 بررسی می کند و تأثیر کیفیت گزارشگری را بر رابطۀ ذکرشده می سنجد. همچنین، در این پژوهش به تأثیر میزان دارایی های وثیقه ای بر کیفیت گزارشگری شرکت ها توجه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد با افزایش دارایی های وثیقه ای، میزان تأمین مالی از محل بدهی ها افزایش می یابد و به تبع آن، میزان سرمایه گذاری شرکت نیز زیاد می شود؛ درحالی که افزایش کیفیت گزارشگری مالی، باعث تضعیف رابطۀ دارایی های وثیقه ای با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه گذاری ها می شود. سرانجام، نتایج نشان می دهد وقتی حجم دارایی های وثیقه ای افزایش می یابد، شرکت ها کیفیت گزارشگری خود را کاهش می دهند. یافته های این پژوهش با مدل های نظری مبتنی بر مفاهیم انتخاب نامناسب و خطر اخلاقی، سازگاری دارند.
پژوهشگران