مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری ...
عنوان بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و متقارن نبودن اطلاعات برواکنش تأخیری قیمت سهام
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها واکنش تأخیری قیمت سهام، کیفیت گزارشگری مالی، نبودتقارن اطلاعاتی، اطلاعات ناقص
چکیده حجم اطلاعات موجود درباره ی شرکت ها معمولاً زیاد است و بیشتر سرمایه گذاران، توانایی محدودی برای پردازش اطلاعات حجیم دارند. در این شرایط، آنان برای گرفتن تصمیم های سرمایه گذاری وقت بیشتری صرف کرده، اطلاعات بیشتر و دقیق تری گردآوری می کنند. این موضوع موجب می شود تا اطلاعات با تأخیر زمانی در قیمت های سهام انعکاس یابد. کیفیت نازل اطلاعات منتشرشده و نبودتقارن اطلاعاتی نیز به ابهام اطلاعات می افزاید و سرعت انعکاس اطلاعات را در قیمت های سهام کاهش می دهد. این پژوهش، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و نبودتقارن اطلاعاتی را بر واکنش تأخیری قیمت سهام در بازه ی زمانی 1382 تا پایان 1392، در نمونه ای متشکل از 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون های چند متغیره با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که افزایش در کیفیت گزارشگری مالی و کاهش در میزان نامتقارن بودن اطلاعات، کاهش واکنش تأخیری قیمت سهام را به دنبال دارد.
پژوهشگران