مشخصات پژوهش

صفحه نخست /برآورد ارزشی پارک جنگلی ...
عنوان برآورد ارزشی پارک جنگلی طاقبستان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، پارک جنگلی طاقبستان، ارزش تفریحی، مدل لاجیت
چکیده هدف از پژوهش حاضر، برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی طاقبستان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. برای دستیابی به این هدف و برآورد تمایل به پرداخت افراد، از الگوی لوجیت، بر مبنای حداکثر درستنمایی استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 384 بازدیدکننده از پارک جمع آوری شد. نتایج نشان داد متغیرهای شغل، بعد خانوار، مبلغ پیشنهادی، مسافت و تحصیلات در سطح 95 درصد و درآمد در سطح 90 درصد اثر معنی داری روی تمایل به پرداخت افراد جهت استفاده از ارزش های پارک دارند. در نهایت میانگین تمایل به پرداخت افراد حدود 10/000 ریال و ارزش توریستی سالانه پارک جنگلی طاقبستان 7/035/240/100 ریال برآورد کرد.
پژوهشگران