مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سنجش ضریب قدرت انحصاری بازار ...
عنوان سنجش ضریب قدرت انحصاری بازار وام و تسهیلات بانکی در ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بانک ها، قدرت بازار، رقابت (کامل)، انحصار چندجانبه فروش، تعادل کورنو، بازار وام و تسهیلات اعطایی
چکیده این مقاله به ارزیابی ساختار بازار وام و تسهیلات بانکی ایران و سنجش ضریب قدرت انحصاری بر اساس رویکرد برسنان و لئو می پردازد. پژوهش جاری وضعیت بازار متشکل پولی ایران در بازه زمانی 92-1384 که شامل 18 بانک فعال می باشد را موردبررسی قرار داده است. با استفاده از مدل قدرت بازاری برسنان مشخص شد درجه بالایی از رقابت در بازار وام و تسهیلات برای 18 بانک فعال در صنعت بانکداری وجود ندارد. ضرایب برآوردی با استفاده از روش گشتاوری تعمیم یافته فرضیه وجود رقابت کامل برای کل بازار وام و تسهیلات بانکی را رد می کند.
پژوهشگران