مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی تأثیر نظام نوین مالی ...
عنوان ارزیابی تأثیر نظام نوین مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر پاسخ گویی مالی و عملیاتی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه غرب کشور
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها پاسخگویی عملیاتی ، پاسخگویی مالی ، حسابداری تعهدی
چکیده از آن جا که حسابداری تعهدی از طریق گزارشگری مالی، انجام مسئولیت پاسخ گویی را تسهیل کرده و کمک می کند تا عملکرد مالی و اقتصادی دولت به نحو مطلوب گزارش شود در این پژوهش به بررسی تاثیر فاز اول نظام نوین مالی (حسابداری تعهدی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر پاسخ گویی مالی و عملیاتی در دانشگاه های علوم پزشکی پنج استان غربی کشور (کرمانشاه، لرستان، همدان، ایلام وکردستان) پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهشی کاربردی، از نظر روش مطالعه علی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان بخش مالی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه غرب کشور تشکیل می دهد. حجم نمونه شامل 112 نفر از مدیران و معاونان مالی (9%)، روسای حسابداری واحدهای تابعه (74%) و کارشناسان حسابداری تعهدی (17%) است. از پرسش نامه ای شامل 30 پرسش برای پاسخ گویی مالی و پاسخ گویی عملیاتی از نوع مقیاس پنج رتبه ای طیف لیکرت استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی و الگوی تحلیل رگرسیون چندگانه به روش توام و نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شده است. مطابق با یافته های پژوهش حاضر می توان بیان کرد که تغییر مبنای حسابداری در دانشگاه های علوم پزشکی از نقدی تعدیل شده به تعهدی تاثیر زیادی بر ارتقاء پاسخ گویی مالی و عملیاتی داشته است. نظام گزارشگری مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی شرایط ارتقاء پاسخ گویی مالی و عملیاتی را میسر ساخته و امکان پاسخ گویی این بخش عمومی را برای مردم فراهم کرده است.
پژوهشگران