مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سازگارسازی قارچ تریکودرما به ...
عنوان سازگارسازی قارچ تریکودرما به آفت کش کنفیدور و ارزیابی توان رویشی آن در محیط های حاوی سم
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کنفیدور - قارچ تریکودرما - توان رشد
چکیده چکیده مقدمه: آلودگی های حاصل از سموم آفت کش یکی از معضلات زیست محیطی محسوب می شوند. بهره گیریاز توان میکروارگانیسمها برای حذف آلودگی ها را زیست پالایی می گویند. گونه های تریکودرما قارچهای آزادزی هستند که به طور طبیعی در محیط زیست وجود دارند و قابلیت جذب زیستی برخی از آلاینده ها را دارند. هدف از پژوهش حاضر سازگارسازی پنج گونه از قارچ تریکودرما با سم کنفیدور و بررسی اثر این سم به عنوان یک الاینده محیط زیست بر توان رویش گونه های سازگار شده تریکودرما به عنوان جاذب الاینده است. موادو روشها: 5گونه قارچی از جنس تریکودرما در محیطهای کشت سیب زمینی دکستروز کشت داده شد. سپس قارچها به ترتیب به محیطهای کشت با غلظتهای 5. 10 . 20 میلی گرم بر لیتر سم کنفیدور انتقال داده و به ترتیب سازگار شدند. پس از گذشت 24 ساعت قطر پرگنه قارچهای کشت داده شده اندازه گیری و با قطر کلنی نمونه های شاهد مقایسه شد. نتایج: نتایج نشان داد در تمامی موارد رشد پرگنه قارچ در حضور سم در مقایسه با محیط شاهد افزایش معنی داری را در میانگین قطر کلنی (در سطح خطای 0/05) دارد. بیشترین قطر پرگنه مربوط به گونه های تومنتوزوم٬ اسپرلوم و هارزیانوم در غلظت 20 میلی گرم بر لیتر از سم بود که به ترتیب به میزان 88/88 - 87/5 - و 86/95 درضد رشد داشتند. ریسه های هوایی در همه گون های قارچی٬ در محیطهای کشت پایه غلظت 20 میلی گرم بر لیتر سم نسبت به سایر غلظتها بسیار ضخیم تر بوده و سریع تر گسترش یافت. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل گویای افزایش معنا دار توان رویش گونه های مورد مطالعه قارچ تریکودرما با افزایش غلظت سم کنفیدور و در نتیجه نشان دهنده پتانسیل بالای زیست پالایش سم کنفیدور توسط این قارچ است.
پژوهشگران