مشخصات پژوهش

صفحه نخست /حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ...
عنوان حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه باز با پنجره های زمانی و ناوگان ناهمگن ثابت توسط روش دقیق و یک الگوریتم رتبه بندی مورچگان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مسئله مسیریابی وسایل نقلیه باز، پنجر های زمانی، ناوگان ناهمگن ثابت، الگوریتم رتبه بندی مورچگان، برنامه ریزی صحیح-مختلط
چکیده مقدمه: مسئله مسیریابی باز وسیله نقلیه با پنجره های زمانی و ناوگان ناهمگن ثابت (HFFOVRPTW)یکی از نسخه های مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (VRP) است که در ادبیات تحقیق در عملیات نسبت به مسئله کلاسیک VRP مورد توجه قرار گرفته نشده است. مسئله HFFOVRPTW عبارت است از معین کردن مسیرهایی با هزینه مینیمم برای یک ناوگان ناهمگن با تعداد ثابت که باید تقاضاهای مشتریان را برطرف کنند. در این مسئله هر وسیله نقلیه مسیر خود را از انبار کالا شروع می کند و در یکی از مشتری ها به پایان می رساند. هدف: در این مقاله برای اولین بار یک مدل برنامه ریزی صحیح-مختلط برای این مسئله معرفی می شود و سپس برای حل آن از روش دقیق و یک الگوریتم رتبه بندی مورچگان استفاده می شود. روش بررسی: چندین مثال عددی برای نشان دادن صحت و کارایی مدل پیشنهادی ارائه می گردد و در نهایت کارایی الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی با الگوریتم دقیق مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج: کارایی الگوریتم رتبه بندی مورچگان برای حل این مسائل به خصوص در اندازه های بزرگ از روش دقیق بهتر است. نتیجه گیری: این مقاله یک مدل ریاضی برنامه ریزی عدد صحیح برای مسئله HFFOVRPTW ارائه می کند و نتایج نشان دهنده کارایی الگوریتم فراابتکاری رتبه بندی مورچگان برای این مسئله است.
پژوهشگران