مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تطبیقی نمونه هایی از ...
عنوان بررسی تطبیقی نمونه هایی از بافت شهر سنندج با استفاده از آنالیزهای ایزوویست و تحلیل گراف
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ایزوویست، تحلیل گراف دید، بافت شهری، سنندج.
چکیده ابزارهای ایزوویست و تحلیل گراف دید تالشهایی هستند که در سالهای اخیر در جهت بیان کمی و قابل اندازهگیری کیفیت فضایی شدهاند و با وجود عدم بلوغ و تکامل، توسط محققان با دید ابزارهای آینده تحلیل فضا نگریسته میشوند. این تحقیق با هدف آشنایی عملی با این ابزارها به بررسی بافت شهری سنندج به وسیله آنها میپردازد. در این پژوهش منطقههایی از چهار بافت شهری متفاوت از شهر سنندج انتخاب شدند و پس از آمادهسازی در نرمافزارها، با استفاده از آنالیزهای ایزوویست و تحلیل گراف دید مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. سپس نمودارها و آمارهای به دست آمده از این بافتها بررسی گردیده و با هم مقایسه شدند. تفسیر یافتههای تحلیل ایزوویست و گراف دید نشان میدهد که بافت قدیم در عین اینکه بدون وجود نقشههای شهرسازی مدرن به وجود آمده، با این حال مردم سازنده این بافت از نوعی استاندارد ذاتی و جمعی برای اندازهها استفاده کردهاند. همچنین این بافت در میان چهار گونه بافت شهری سنندج، واجد بیشترین غنای بصری و تنوع آن است و تحلیل شاخص فضای همسایگی مخصوص، زیبایی ناشی از هارمونی و تعادل در این بافت را نشان میدهد. در نهایت، نتایج به دست آمده درخصوص چهار گونه کلی بافت در شهر سنندج نشان میدهد که شاخصهای آنالیزهای ایزوویست و تحلیل گراف دید تفاوتها و شباهتهای میان این بافتها را از نظر خصوصیات فضایی و کیفیت بصری، به خوبی آشکار میکنند، بنابراین در تصمیمگیریهای مربوط به طراحی شهری، توجه به نتایج استفاده از این ابزارها میتواند به ارتقای کیفیت بصری بافتهای شهری کمک شایانی نماید.
پژوهشگران