مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه تطبیقی عملکرد خیابان ...
عنوان مقایسه تطبیقی عملکرد خیابان های پیاده محور
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها خیابان، پیادهراه، کارکردهای اجتماعی، خیابان صف، خیابان ِکِلر
چکیده در طـول چنـد دهـه گذشـته بـا افزایـش تعـداد اتومبیـل، خیابانهـا تعریفـی متفـاوت یافتـه انـد؛ خیابـان کـه درگذشـته بـه نوعـی تفرجـگاه و مقصـد بـه حسـاب مـی آمـد بـه محلـی بـرای آمـد و شـد اتومبیـل هـا تبدیـل شـد و بـا افزایـش تعـداد اتومبیـل هـا و خـودرو محــوری، زندگــی اجتماعــی از خیابانهــا رخــت بربســت. خیابــان بــه مفهــوم تفرجــگاه کــه امــروزه در ادبیــات تخصصــی بــا عنــوان پیــادهراه شــناخته میشــود بهعنــوان بهتریــن بســتر شــناخت و گــردش در شــهر هــا مطــر ح اســت. بــه دلیــل آزادی عمــل انســان پیـاده بـرای توقـف، مکـث، تغییـر جهـت و تمـاس مسـتقیم بـا دیگـران در فضـای شـهری شـناخت شـهر و محیـط بیشـتر از طریـق گام زدن حاصـل میشـود. ازایـنرو در خیابانهـای پیـاده محـور همـواره زندگـی و تعامـات اجتماعـی در جریـان اسـت. در سـال هـای اخیـر تـاش هایـی بـرای پیـاده محـور کـردن برخـی معابـر و بازگردانـدن زندگـی اجتماعـی بـه آنهـا در سراسـر دنیـا صـورت گرفتـه کـه بـا موفقیـت یـا شکسـت هایـی مواجـه بـوده اسـت. مقاله حاضر، با مقایسه تطبیقی دو تجربه، بر پایه ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، با تکنیک تحلیلی- توصیفی به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که کارکردهای اجتماعی خیابان چگونه تقویت میشوند؟ در این راستا دو نمونه از پیادهراههای تجربهشده توسط نگارنده از منظر ویژ گیهای کالبدی مورد بررسی و مقایسه قرارگرفتهاند. پیادهراه ِ صف)باغ سپهساالر( در تهران و خیابان کِلر در پاریس تحت معیارهای از پیش تعیینشده مقایسه شدهاند. یافتههای تحقیق نشان می ِ دهد که کارکردهای اجتماعی خیابان پیاده محور کِلر بهطورکلی بهتر از خیابان پیاده محور صف است. ماحصل پژوهش ارائه پیشنهادهایی جهت افزایش کارکردهای اجتماعی در پیاده محور نمودن گذرها خواهد بود.
پژوهشگران