مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی توان هیدروکربن زایی ...
عنوان ارزیابی توان هیدروکربن زایی سازند پابده در جنوب باختری استان کرمانشاه (شهرستان گیلان غرب)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها راک ایول، کروژن، سازند پابده،پتانسیل هیدروکربن زایی
چکیده سازند پابده به سن پالئوسن پسین تا اولیگوسن پیشین در حوضه رسوبی زاگرس نهشته شده است. بخش قابل توجهی از توالی این سازند در شهرستان گیلان غرب را رخساره های ریز دانه شیلی (با رنگ خاکستری تیره و ارغوانی) تشکیل می دهد. از آنجا که این رخساره ها در محیط رسوبی حاشیه های قاره ای تا ژرف انباشته شده اند، احتمال وجود مقدار قابل ملاحظه ای ماده آلی در آن وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی توان هیدروکربور زایی، نوع کروژن، بلوغ حرارتی و شناخت شرایط رسوب گذاری سازند پابده در غرب کرمانشاه (شهرستان گیلان غرب) می باشد. به منظور ارزیابی تولید هیدروکربن سازند پابده در منطقه غرب کرمانشاه (شهرستان گیلان غرب) یک برش سطحی در پیرامون روستای یزحال شیرزادی مورد بررسی قرار گرفت و از لایه های شیلی نمونه برداری انجام شد. تعداد 12 نمونه به وسیله دستگاه پیرولیز راک ایول 3 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به مقدار میانگین کل کربن آلی (2/1 %) پتانسیل هیدروکربن زایی سازند پابده در این منطقه ضعیف می باشد. دیاگرام ون کرون نشان داد که تلفیقی از کروژن های نوع I، II و III در این نمونه ها وجود دارند اما کروژن نوعII فراوانی بیشتری دارد. به نظر می رسد علت اصلی فراوانی این نوع کروژن در سازند پابده ناشی از چیرگی رخساره-های دریایی تشکیل دهنده این سازند می باشد. می توان به روشنی دید که بیشتر نمونه های سازند پابده از نظر RO در محدوده 5/0 تا 35/1 قرار دارند که بیانگر ورود سازند پابده در این منطقه به پنجره نفتی است. جایگاه این نمونه ها در نمودار شاخص هیدروژن (HI) به Tmax) ) نشان می دهد که سازند پابده به عنوان سنگ های منشأ احتمالی با رسیدن به مرحله کاتاژنز (Tmax بالاتر از 435 درجه سانتی-گراد) توانسته اند مسیر بلوغ حرارتی را طی نمایند (Ro بیشتر از 0.5). با توجه به PI بالاتر از 300 در نمونه های سازند پابده، Tmax به دست آمده رسیدگی واقعی این سازند را نشان نمی دهد. همچنین مقدار Tmax و شاخص تولید (PI) بدست آمده از داده های راک ایول نشان دهنده این است که فقط یکی از نمونه ها در ابتدای پنجره نفتی (Oil window) می باشد. رخساره های آلی این سازند عمدتاً نشانگر رسوبات فلات قاره و شیب قاره بوده که در حاشیه های قاره ای نهشته شده و شرایط LST را نشان می دهند.
پژوهشگران