مشخصات پژوهش

صفحه نخست /عوامل موثر بر موفقیت تحقیق و ...
عنوان عوامل موثر بر موفقیت تحقیق و توسعه در صنایع غذایی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تحقیق و توسعه، سازمان، فرایندهای سازمانی، ساختار سازمانی، صنایع غذایی
چکیده نظام های تحقیق و توسعه نقش موثری در خلق دانش و فناوری، پیدایش ایده ها و اندیشه های نوآورانه، بازسازی فرایندها و شیوه های کاری و فراهم شدن فرصت های جدید کارآفرینی و توسعه کسب و کار دارند. بر همین اساس در بنگاه های اقتصادی و تولیدی، تمایل زیادی به ایجاد و توسعه نظام های تحقیق و توسعه به وجود آمده است. این موضوع در صنایع غذایی نیز مورد توجه قرار گرفته و در اکثر واحدهای تولیدی صنایع غذایی بزرگ، واحد تحقیق و توسعه بعنوان یکی از بخش های موثر در فرایند تولید ایجاد شده است. بر مبنای پژوهش های انجام شده، موفقیت نظام های تحقیق و توسعه مستلزم وجود برخی زیر ساخت ها و فراهم بودن مجموعه ای از عوامل درون و برون سازمانی است. در مقاله حاضر به بررسی ماهیت و کارکردهای نظام های تحقیق و توسعه و تبیین عوامل و شرایط موثر بر کارآمدی این نظام ها، به بررسی تأثیر مولفه های سازمانی بر موفقیت نظام های تحقیق و توسعه در واحدهای صنایع غذایی کشور پرداخته شده است. در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت مولفه های سازمانی در نظام های تحقیق و توسعه، دیدگاه های جمعی از مدیران واحدهای تحقیق و توسعه در بنگاه های صنایع غذایی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر مبنای نظرات مدیران مورد نظر، عوامل انسانی، شرایط مرتبط با وضعیت ساختار سازمانی و چگونگی فرایندهای سازمانی، تأثیر معناداری بر موفقیت نظام های تحقیق و توسعه در بنگاه های صنایع غذایی دارند. بر این مبنا پیشنهاداتی برای اصلاح و بهبود وضعیت عوامل مذکور برای دستیابی به سطح بالاتری از اثربخشی در نظام های تحقیق و توسعه ارائه شده است.
پژوهشگران