مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پیش بینی عملکرد تحصیلی ...
عنوان پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان بر اساس تیپ های مدرسی اعضاء هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تیپ درس نگر، تیپ رفتارنگر، تیپ فراگیرنگر، اعضای هیات علمی، عملکرد تحصیلی دانشجویان، دانشگاه بوعلی
چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه تیپ های مدرسی با عملکرد تحصیلی دانشجویان است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری مورد تحلیل نیز عبارتند از کلیه اعضاء هیات علمی و دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی که تعداد آنها 3580 دختر و 2021 پسر می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی و جدول بر آورد حجم نمونه کرجسی و مورگان به تفکیک دختر 186 و پسر 157 نفر است. ابزار اندازه گیری در این مطالعه «پرسشنامه محقق ساخته سنجش تیپ های معلمی» و«چک لیست میانگین نمرات دانشجویان» است. برای سنجش روایی « پرسشنامه محقق ساخته سنجش تیپ های معلمی» از روایی محتوا و برای سنجش پایایی آن از آزمون الفای کرونباخ استفاده شد و میزان آن 0.85 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین، نمودار، درصد و آزمون آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک و چند متغیره استفاده شده است. یافته ها نشان داد که در هر دانشکده اهمیت و وزن هر تیپ با دانشکده دیگر متفاوت است. در بعضی از دانشکده ها وجود تیپ درسی نگر دارای وزن بالاتر و در دانشکده دیگر وزن تیپ رفتارنگر اهمیت بالاتری دارد.
پژوهشگران