مشخصات پژوهش

صفحه نخست /عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی ...
عنوان عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران 1342-1389
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اقتصاد زیرزمینی، روش «علل چندگانه – شاخص چندگانه»، ایران
چکیده هدف این مطالعه برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی و بررسی علل و آثار آن است. این مهم با استفاده از روش علل چندگانه و آثار چندگانه برای دوره 49 ساله از 1342 تا 1391 انجام شد. نتایج نشان می دهند اندازه نسبی و مطلق اقتصاد زیرزمینی در ایران در طی دوره مورد بررسی فراز و نشیب هایی دارد لیکن این روند افزایشی است. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی در طی این دوره 49 ساله 20 /18 بوده است. نتایج برآورد مدل های انتخاب شده نشان می دهد که بیکاری، محدودیت های تجاری، تورم، بارمالیاتی، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و حجم دولت از جمله عوامل اثرگذار بر گسترش اقتصاد زیرزمینی در ایران بوده اند. در این میان اثرگذاری سه عامل اول، در گسترش این پدیده در ایران بیشتر بوده است.
پژوهشگران