مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر سطوح مختلف اسیدفولیک ...
عنوان تاثیر سطوح مختلف اسیدفولیک جیره بر مقدار فولات زرده تخم مرغ و عملکرد مرغ های تخم گذار
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اسیدفولیک، فولات زرده، مرغ تخم گذار، عملکرد
چکیده این پژوهش به منظور بررسی اثر مکمل سازی جیره توسط اسید فولیک بر مقدار فولات زرده، فولات پلاسمای خون و عملکرد مرغ های تخم گذار در سن 54 تا 62 هفتگی انجام شد. در این مطالعه از تعداد 80 قطعه مرغ تخم گذار سویه های لاین w-36 در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار، 5 تکرار وتعداد 4 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه (فاقد مکمل اسیدفولیک) و جیره پایه به علاوه سه سطح مختلف اسیدفولیک در جیره غذایی (50، 100 و 150 میلی گرم در کیلوگرم) بودند. صفات کمی شامل وزن، درصد تولید و توده تخم مرغ، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی و صفات کیفی تخم-مرغ از جمله شاخص شکل، سطح تخم مرغ، وزن مخصوص، وزن پوسته، ضخامت پوسته و واحد هاو تحت تاثیر هیچ یک از سطوح اسیدفولیک جیره قرار نگرفتند. محتوی فولات زرده و پلاسمای خون با مکمل سازی اسیدفولیک در جیره افزایش یافت. بر اساس روابط رگرسیونی سطح 5/137 میلی گرم مکمل اسید فولیک در کیلوگرم جیره باعث حداکثر افزایش در مقدار فولات زرده تخم مرغ گردید.
پژوهشگران