مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر تحرک درآمدی بر ...
عنوان بررسی تأثیر تحرک درآمدی بر فقر در ایران، دوره‏ زمانی 1363 ـ 1392
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها الگوی خودبازگشت با وقفه های توزیعی، ایران، تحرک درآمدی، فقر
چکیده برنامه‏ های فقر‏زدایی از اهمّ سیاست‏ های بخش عمومی است. طراحی سیاست‏ های اثربخش برای فقرزدایی نیازمند شناخت تحول زمانی ویژگی‏ های اقتصادی- اجتماعی خانوارهاست. بررسی و ارزیابی آثار سیاست‏ ها و برنامه‏ های خاص حمایتی در حوزة فقر مستلزم سنجش تغییرات فقر در طول زمان است. مبحث تحرک درآمدی مفهومی جدید در مباحث اقتصادی ایران است. تفاوتِ شرایط اقتصادی- اجتماعی افراد یا خانوارهای مختلف موجب به وجودآمدن نا‏برابری در بین افراد آن جامعه می شود. ‏بروز چنین نابرا‏بری‏ هایی به شکل‏ گیری فقر و تغییرِ توزیع درآمد منجر می‏‏ شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تحرک درآمدی بر فقر در ایران است. با استفاده از الگوی اقتصادسنجی خود‏رگرسیونی با وقفه‏ های توزیعی و با به‏ کارگیری داده‏ های سال‏ های 1363 ـ 1392 موضوع پژوهش بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تحرک درآمدی اثری منفی و معنی‏ دار بر فقر گذارده ‏است؛ ضریب جملة تصحیح خطا نشان داد در هر سال حدود 52/0 از عدم تعادل کوتاه‏مدت برای دست یابی به تعادل بلندمدت تعدیل شده ‏است.
پژوهشگران