مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کاربرد سامانه های پویای ...
عنوان کاربرد سامانه های پویای پارامتری و ناپارامتری در پیش بینی بازدهی سهام: مطالعه موردی بازار بورس تهران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مدلسازی غیرخطی، روش های پارامتریک و ناپارامتریک، پیش بینی بازده سهام، کارایی اطلاعاتی بازار بورس
چکیده با توجه به نقش بازارهای سرمایه در فرایند تجمیع و توزیع منابع مالی، این بازارها و به ویژه بازار بورس همواره مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی و دولت­ ها بوده اند. از جمله مسائل بازارهای مالی، مسئله ریسک و مدیریت آن است که در بازار بورس این مقوله ارتباط تنگاتنگی با پیش بینی قیمت و بازده سهام دارد که اهمیت آن در سنجش کارایی اطلاعاتی بازار منعکس شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به دو روش متفاوت؛ پویاپارامتری با استفاده از مدل نوسانی ARMA-PGARCH و رویکرد پویاناپارامتری با بهره گیری از شبکه عصبی خودبازگشتی NARX به مدلسازی و پیش بینی بازده بورس تهران می پردازد. پیش بینی ها به دو صورت درون داده ای و برون داده ای و بر مبنای مشاهدات روزانه طی دوره 6/7/1376 تا 02/03/1394 انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، دقت مدل ها در زمینه پیش­بینی، مقایسه شده است؛ همچنین، کارایی اطلاعاتی بورس تهران مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده عملکرد و کارایی دقیق سامانه پویای ناپارامتریک در مقایسه با رویکرد پارامتریک بوده است. همچنین، یافته ها حاکی از عدم کارایی اطلاعاتی بازار بورس تهران در سطح ضعیف آن می باشد.
پژوهشگران