مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ساختار تابع هزینه بنگاه ...
عنوان بررسی ساختار تابع هزینه بنگاه دو محصولی- مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کشش جایگزینی جزیی، تابع هزینه ترانس لوگ، داده های تابلویی، آب خانگی و غیرخانگی، صرفه های ناشی از مقیاس
چکیده هدف اصلی این مقاله بررسی کشش های جایگرینی جزئی و کشش های قیمتی در فرآیند عرضه آب، همچنین محاسبه صرفه های ناشی از مقیاس و بازدهی نسبت به مقیاس در شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی است. به این منظور از فرم تابع هزینه ترانس لوگ برای برآورد تابع هزینه فرایند عرضه آب در این شرکت استفاده شد. چارچوب تجزیه و تحلیل بر مبنای سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط است. برای برآورد پارامترهای تابع هزینه از داده های تابلویی برای دوره زمانی1385-1390 استفاده شد. نتایج حاصل تحقیق حاکی از جایگزینی نیروی کار و سرمایه در فرآیند عرضه آب می باشد، و کشش تقاضا برای نهاده نیروی کار بزرگ تر از کشش تقاضا برای نهاده سرمایه است. همچنین در شهرهای صنعتی استان مرکزی، عرضه آب غیر خانگی دارای ویژگی صرفه های ناشی از مقیاس بوده و در سایر شهرها، ویژگی اقتصاد مقیاس برای عرضه آب غیر خانگی وجود ندارد.
پژوهشگران