مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی نقش نظام نوآوری ...
عنوان بررسی نقش نظام نوآوری فناورانه کشاورزی در توسعه کشاورزی دانش بنیان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها نظام نوآوری فناورانه توسعه کشاورزی دانش بنیان
چکیده بهبود و افزایش بهرهوری کشاورزی نتیجه انتقال از نظامهای تولید منبع محور به نظامهای تولید دانشبنیان است.کشاورزی دانش بنیان، علاوه بر استفاده از تجارب متعدد علمی و فناوری، نیازمند در دستداشتن استانداردها و دانش فرآیندی است. اقتصاد عصر حاضر برای عبور از چالشهای کنونی، بر اقتصاد و تولید دانشبنیان تأکید کرده که در آن با اتکا به منابع انسانی فرهیخته و استفاده از فناوریهای نوین به عنوان اصلیترین عوامل ایجاد ثروت به اقتصادی کردن تولید و خلق مزیت رقابتی توجه مینماید. اقتصادی که بر پایه بهرهوری بالای عوامل تولید، کارآمدی توزیع و کاربرد دانش در مدیریت شکل گرفته و پیشرفت کشاورزی را به ارمغان میآورد، این امر مستلزم ارتباط موثر فرآیند تولید علم با فرآیند تولید و توزیع محصول است. اما در این مسیر، مدیریتی موفق میباشد که تمامی فاکتورهای تاثیرگذار بر فرایند تولید را در قالب نظام نوآوری فناورانه کشاورزی شناخته، تحلیل نموده و بصورت مطلوب مهندسی نماید و مراکز تحقیقاتی و تولید علم، انتقال، انتشار، آموزش و کاربست دانش در خدمت تولید محصول و کالای دانش بنیان باشد.
پژوهشگران