مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر تراکم کاشت و هرس شاخه بر ...
عنوان اثر تراکم کاشت و هرس شاخه بر شاخص های رشد، عملکرد و کیفیت دو رقم طالبی گلخانه ای
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اندازۀ میوه، تعداد میوه، رشد رویشی، رقم میرلا، رقم گالیا 22
چکیده به منظور بررسی اثر تراکم کاشت و هرس شاخه بر شاخص های رشد، عملکرد و ویژگی های کیفی طالبی گلخانه ای پژوهشی با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه ،2/4 ، تکرار و سه فاکتور، رقم ) میرلا و گالیا 22 (، هرس شاخه )تک و دو شاخه( و تراکم ) 2 3 بوته در مترمربع( انجام گرفت. نتایج نشان داد هر دو رقم واکنش پذیری بهتری نسبت / 2/8 و 6 به هرس دو شاخه در رابطه با تعداد میوه در بوته نشان دادند. در رابطه با بیشتر صفات رشدی و کیفی میوۀ رقم گالیا نسبت به رقم میرلا برتری نشان داد. در رابطه با هرس، هرس دو شاخه، 12 کیلوگرم در مترمربع(، عملکرد تک بوته / 3(، عملکرد ) 47 / بالاترین تعداد میوه در بوته ) 12 4/73 کیلوگرم در بوته( و طول میان گره را داشت. با افزایش تراکم کاشت، عملکرد در مترمربع، ( ارتفاع بوته و طول میان گره افزایش ولی تعداد گره، تعداد میوه در بوته، عملکرد تک بوته و وزن 3 بوته در مترمربع با توجه به عملکرد / تک میوه کاهش یافت. در نهایت هرس دو شاخه و تراکم 6 11 کیلو گرم( و عدم تأثیر منفی بر اندازه و کیفیت میوۀ تیمار برتر در هر دو رقم تشخیص / بالا ) 61 داده شد.
پژوهشگران