مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر منابع و سطوح مختلف ...
عنوان تأثیر منابع و سطوح مختلف سلنیوم بر برخی ویژگیهای رشدی و فیزیولوژیکی پیاز
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سلنیت سدیم، سلنات سدیم، نانوسلنیوم، محلول غذایی و کشت بدون خاک
چکیده یک عنصر ضروری برای انسان و حیوانات است. با این حال، اثرات آن بر گیاهان کمتر شناخته شده است. در این پژوهش، )Se( سلنیوم تاثیر منابع و سطوح مختلف سلنیوم بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی پیاز در شرایط کشت بدون خاک مورد مطالعه قرار گرفت تا ، علاوه بر صفات کیفی مطلوب و قابل قبول، مشکلی برای انسان و گیاه نداشته باشد. تیمارهای آزمایش شامل 4 غلظت نانوسلنیوم ) 2 2 و 3 میلیگرم بر لیتر( ، 4 و 2 میلیگرم بر لیتر( و سلنات سدیم ) 1 ، 13 و 33 میلیگرم بر لیتر( و 3 غلظت سلنیت سدیم ) 2 ،5 بودند که هر کدام بهطور جداگانه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار اجرا شدند. نتایج نشان داد که سطوح مختلف نانوسلنیوم، سلنیت سدیم و سلنات سدیم اثر معنیداری بر وزن تر برگ، وزن تر و خشک ریشه و وزن تر ساقه مجازی گیاه پیاز و نیز بر وزن تر سوخ، قطر سوخ و طول سوخ پیاز دارند. سطوح مختلف سلنیت سدیم و سلنات سدیم اثر معنیداری بر میزان کلروفیل برگ و سلنیوم کل سوخ داشتند. بیشترین میزان کلروفیل برگ در سطوح پائین سلنیت سدیم و سلنات سدیم مشاهده شد که با افزایش غلظت سلنیوم در محلول غذایی میزان کلروفیل برگ پیاز نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. میزان سلنیوم کل سوخ با افزایش غلظت سلنیت سدیم و سلنات سدیم در محلول غذایی افزایش یافت، البته این افزایش در گیاهان تیمار شده با سلنات سدیم بیشتر از گیاهان تیمار شده با سلنیت سدیم بود.
پژوهشگران