مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعة ارتباط بین صفات ...
عنوان مطالعة ارتباط بین صفات مورفولوژیک با گل دهی در هم گروه های سیر ایرانی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تجزیة عامل، تجزیة علیت، تجزیة کلاستر، رگرسیون گام به گام، ضرایب همبستگی.
چکیده این آزمایش با هدف تشخیص هم گروه های گل ده سیر ) Allium sativum L. ( و تعیین ارتباط صفات مورفولوژیکی با صفت گل دهی با استفاده از روش های آماری تجزیة واریانس، مقایسة میانگین ها، ضرایب همبستگی، تجزیة عامل، رگرسیون گام به گام، تجزیة مسیر و تجزیة خوشه انجام شد. در این پژوهش صفات گل دهی، تعداد، طول و عرض برگ، موقعیت طویل ترین برگ، طول و قطر ساقة مجازی، وزن سوخ و سیرچه، تعداد سیرچه در سوخ، درصد مادة خشک سیرچه و عملکرد در 93 هم گروه سیر ایرانی بررسی شد. نتایج تجزیة واریانس آزمایش بیانگر تفاوت معنا دار بین کلون ها در تمامی صفات ارزیابی شده بود. آزمون ضرایب همبستگی، وجود همبستگی منفی معنا دار بین صفت گل دهی با صفات تعداد، طول و عرض برگ، موقعیت طویل ترین برگ، قطر ساقة مجازی، وزن سوخ و سیرچه، تعداد سیرچه در سوخ و عملکرد، و همبستگی مثبت معنا دار با صفات طول ساقة مجازی و درصد مادة خشک سیرچه را نشان داد. آزمون تجزیه به عامل ها نشان داد که در عامل اول، بیشترین ضرایب مثبت مربوط به صفات تعداد و عرض برگ، قطر ساقة مجازی، وزن سوخ و عملکرد و در عامل دوم بیشترین ضرایب مثبت مربوط به صفات طول برگ، طول ساقة مجازی و وزن سیرچه بود. تجزیة رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات تعداد برگ در بوته، طول ساقة مجازی و طول برگ بیشترین همبستگی را با گل دهی داشتند. آزمون تجزیة علیت )مسیر( نیز نشان داد که صفات تعداد برگ در بوته و طول برگ بیشترین تأثیر منفی مستقیم و صفت طول ساقة مجازی بیشترین تأثیر مثبت مستقیم را بر گل دهی داشتند. بر اساس تجزیة کلاستر صفات، کل هم گروه های سیر به دو زیر خوشة گل ده و غیرگل ده تفکیک شدند. نتایج این پژوهش نشان داد صفات مورفولوژیکی مؤثر بر گل دهی به ویژه طول کمتر برگ، طول ساقة مجازی بیشتر و تعداد کمتر برگ در بوته، می توانند به منزلة نشانگرهای مورفولوژیکی در برنامه های به نژادی و تولید بذر سیر استفاده شوند. واژههای کلیدی: تجزیة عامل، تجزیة علیت، تجزیة کلاستر، رگرسیون گام به گام، ضرایب همبستگی.
پژوهشگران