مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه گلدهی و باروری دانه ...
عنوان مطالعه گلدهی و باروری دانه گرده در همگروههای سیر ایرانی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها استوکارمین، عقیمی، گرده های نابارور، نشانگر
چکیده چکیده به دلیل عقیم بودن، توانایی تولید بذر را ندارد. جهت مطالعه گلدهی و تعیین باروری دانه گرده، تعداد 68 (Allium sativum L.) سیر 1390 در مزرعه تحقیقاتی گروه باغبا ن ی دانشکده - 1389 و 91 - همگروه سیر از نقاط مختلف ایران جمعآوری و در سالهای زراعی 90 ،RAPD کشاورزی دانشگاه همدان مورد بررسی قرار گرفتند. برای تشخیص باروری گرده در همگروههای سیر ایرانی از نشانگر اختصاصی آزمون جوانه زنی دانه گرده، تشخیص زنده بودن گرده توسط استوکارمین و کاشت میوه و کیسه جنینی در محیط های کاشت مصنوعی استفاده گردید. نتایج نشان داد تعداد 37 همگروه سیر ایرانی توانایی ایجاد ساقه گلدهنده و تولید گلآذین را داشتند. رنگ پذیری دانههای 0 تا حداکثر 20 درصد قرار گرفت که نشانگر عدم زنده بودن دانههای گرده / گرده با استفاده از استوکارمین در محدودهای بین حداقل 5 در همه همگروهها و عدم رشد دانه گرده در محیط کشت، عقیمی دانه گرده OPJ و 121700 OPJ میباشد. عدم تشکیل دو نشانگر ویژه 121300 را در همگروههای سیر ایرانی بهکار رفته در این آزمایش ثابت نمود. زنده ماندن میوه و کیسه جنینی به مدت بیش از دو ماه در محیط کشت، میتواند نشاندهنده سلامت و توانایی آنها برای انجام لقاح با دانه گرده زایا باشد.
پژوهشگران