مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه ...
عنوان بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد در خصوص کاربرد اینترنت در آموزش (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها نگرش، تدریس، اینترنت، بکارگیری، آموزش
چکیده مقدمه: استفاده از اینترنت در آموزش از مقولههای مهم در دانشگاهها محسوب میشود. در این راستا، هدف این مطالعه، بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص کاربرد اینترنت در آموزش است. روش ها: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است که به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه 996 است که 269 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونهگیری طبقهای-متناسب به عنوان نمونه انتخاب شد . ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با نظرات اعضای هیئت علمی علوم تربیت ی دانشگاه آزاد و 0)، تأیید شد. برای تحلیل داده ها / کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا تأیید شد. پایایی با ضریب آلفای کرونباخ ( 87 نسخه 19 استفاده گردید. SPSS از آزمونهای من ویتنی و کروسکالوالیس و نرم افزار نتایج: نتایج نشان داد دانشجویان نگرش مساعدی نسبت به استفا ده از اینترنت در آموزش دارند . یافته های حاصل از آزمون منویتنی، اختلاف معنی داری را بین نگرش دانشجویانی که از کامپیوترهای شخصی استفاده میکنند و افرادی که کامپیوتر شخصی ندارند، نشان داد . همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن، همبستگی مثبت و معنیداری را بین به کارگیری اینترنت و نگرش دانشجویان نشان داد . علاوه بر این، بین اینترنت، به عنوان منبع پژوهشی و ارتباطی با نگرش دانشجویان همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده شد. نتیجه گیری: به طور کلی مشخص شد دانشجویان نگرش مثبتی درباره استفاده از اینترنت در آموزش دارند و نگرش پایین تری درباره استفاده از اینترنت در آموزش نسبت به استفاده از آن در فعالیتهای تحقیقی و ابزارهای ارتباطی دارند.
پژوهشگران