مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه تطبیقی الگوی صدور ...
عنوان مطالعه تطبیقی الگوی صدور انقلاب در ایران و روسیه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها انقلاب اسلامی ، انقلاب روسیه ، صدور انقلاب ، الگوی صدور
چکیده اتخاد رویکرد و مطالعه ای تطبیقی در بررسی مسائل اجتماعی، سیاسی و بین المللی ، به عنوان یکی از روش های مطالعاتی موثر در تحلیل موضوعات مختلف از جمله حوزه موضوعی انقلاب ها، ضرورت دارد. صدور انقلاب یکی از حوزه های موضوعی جذاب و پردامنه این پدیده اجتماعی است. غالب انقلاب ها بعد از وقوع، با پدیده ای جدیدی تحت عنوان صدور انقلاب مواجه میشوند که بر نوع تعامل انقلاب با محیط های خارج از مرزهای خود و محیط های بین المللی- جهانی تمرکز می یابد. در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعه تطبیقی، الگوی صدور دو انقلاب روسیه و انقلاب اسلامی ایران بررسی شده است. سئوال اصلی پژوهش این است که چه تفاوتی میان الگوی صدور انقلاب در انقلاب اسلامی ایران و روسیه دیده می شود و علل این تفاوت ها در چیست. نگارندگان بر این باورند که بر خلاف الگوی قهری صدور انقلاب در انقلاب روسیه، الگوی اصلی صدور انقلاب اسلامی، به شیوه نرم و مسالمت آمیز و از این رو در مقام مقایسه با انقلاب روسیه موفقیت آمیزتر بوده است
پژوهشگران