مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سازه های تعیین کننده جذب ...
عنوان سازه های تعیین کننده جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه جامعه میزبان _مورد ماطلعه : روستای اسفیدان شهرستان بجنورد)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها توسعه روستایی، گردشگری روستایی، تفرجگاه، اسفیدان
چکیده گردشگری روستایی را می توان کلیه فعالیت های تفریحی و گردشگری در مناطق روستایی که بر پایه کشاورزی، دامداری، ماهیگیری، هنرها و صنایع دستی، آداب و رسوم محلی و غیر انجام میگیرد نامید. هدف اصلی این پژوهش بررسی تعیین کننده های جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه اهالی روستای اسفیدان بوده است. جمعیت این مطالعه خانوارهای روستایی ساکن در روستای اسفیدان بود (544 خانوار) . حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 226 سرپرست خانوار برآورد گردید. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن بوسیله پانلی از متخصصان تأیید و برای بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد که آلفای کرونباخ آن 0/79 بدست آمد. نتایج نشان داد که سازه های تعیین کننده جدب گردشگران در چهار عامل زیرساختی، زسیت محیطی، اجتماعی و اقتصادی جای گرفتند
پژوهشگران