مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر ...
عنوان تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر موفقیت زنان روستایی کارآفرین در استان همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کارآفرینی، ویژگی های شخصیتی، زنان روستایی، موفقیت کارآفرینانه
چکیده امروزه زنان نقش مهمی در جوامع روستایی داشته و بهره گیری از ظرفیت های آنها می تواند اقتصاد روستا را شکوفا کند. این موضوع به ویژه در مورد توانمندی های زنان برای اشتغال و کارآفرینی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی شناسایی ویژگی های شخصیتی زنان روستایی کارآفرین و بررسی تأثیر این ویژگی ها بر میزان موفقیت کارآفرینانه آن ها در استان همدان می باشد. این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از نظر نوع تحقیق، کمی و توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه بعنوان ابزار اصلی تحقیق انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را زنان روستایی کارآفرین در استان همدان تشکیل دادند که 117 نفر به عنوان نمونه، مورد بررسی قرار گرفت. میزان ضریب آلفای کرونباخ در مورد متغیرهای ویژگی های شخصیتی و میزان موفقیت کارآفرینانه زنان روستایی در پرسشنامه به ترتیب، 81/0 و 80/0 محاسبه شده است. میزان موفقیت زنان کارآفرین روستایی با استفاده از شاخص هایی نظیر رشد سطح درآمد، افزایش سطح تولید، استفاده از روش و ابزار جدید تولید، بکارگیری روش های جدید در توزیع و فروش و ایجاد فرصت های شغلی جدید مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس نتایج تحقیق، از بین ویژگی های شخصیتی مورد بررسی در این مطالعه، ویژگی هایی نظیر تعهد و مسئولیت پذیری(میانگین 76/4)، سخت کوشی(74/4) و توفیق طلبی (69/4) به ترتیب مهم ترین ویژگی های شخصیتی زنان روستایی هستند که بر مبنای نتایج آزمون همبستگی، رابطه مثبت و معنی داری بین این ویژگی ها و میزان توفیق اقدامات کارآفرینانه زنان وجود دارد.
پژوهشگران