مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثرات اقتصادی و اجتماعی مشاغل ...
عنوان اثرات اقتصادی و اجتماعی مشاغل خانگی زنان روستایی در شهرستان اسلام آباد غرب
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اشتغال، مشاغل خانگی، تأثیرات اقتصادی، تأثیرات اجتماعی، زنان روستایی
چکیده هدف اصلی این پژوهش پیمایشی، بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی مشاغل خانگی زنان روستایی در شهرستان اسلام آباد غرب می باشد. جامعه آماری این تحقیق را 200 نفر از زنان صاحب کسب و کار در مناطق روستایی این شهرستان تشکیل دادند که از بین آن ها با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 140 نفر به عنوان نمونه تحقیق تعیین و به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن توسط اساتید و متخصصین موضوع بررسی و تایید شد و جهت تعیین پایایی پرسشنامه نیز تعداد 30 پرسشنامه توسط زنان روستایی طی فرایند پیش آزمون تکمیل و ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مذکور محاسبه شد که در نهایت مقدار 88/0= α به طور میانگین برای بخش های مختلف پرسشنامه بدست آمد. بر مبنای نتایج تحلیل عاملی، مهم ترین تاثیرات اقتصادی مشاغل خانگی بر زندگی زنان روستایی را می توان در چهار دسته کلی شامل بهبود وضعیت اقتصادی خانواده، افزایش آگاهی های اقتصادی، افزایش استقلال مالی و ارتقاء قدرت ریسک-پذیری و نوآوری تقسیم بندی نمود که مقدار واریانس تجمعی تبیین شده توسط این چهار عامل، 45/65 درصد می باشد همچنین مهم ترین اثرات اجتماعی این گونه مشاغل بر زندگی زنان روستایی نیز شامل پنج مولفه اصلی (افزایش سطح مهارت های فنی و اجتماعی، علاقمندی به کسب اطلاعات، توسعه ارتباطات نهادی، توسعه ارتباطات اجتماعی و افزایش سطح مشارکت گروهی) بود که مقدار واریانس تجمعی تبیین شده توسط این پنج عامل نیز 44/68 می باشد. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهایی برای افزایش و پایداری تاثیرات این گونه مشاغل ارائه شده است.
پژوهشگران