مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر میدان مغناطیسی ثابت حین ...
عنوان اثر میدان مغناطیسی ثابت حین جوجه کشی بر فراسنجه های تفریخ تخم مرغ، وضعیت استخوان و برخی از ترکیبات بیوشیمایی خون جوجه های یکروزه حاصل از مرغان مادر واریته های لاین W-36
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها جوجه یکروزه تخمگذار، واریته w-36، میدان مغناطیسی ثابت، ساق پا، پارامترهای خون و استخوان
چکیده در این مطالعه رشد و خصوصیات مکانیکی و بافتی استخوان ساق، پارامترهای بیوشیمیایی خون و صفات تولیدی جوجه های یک روزه واریته های لاین w-36 نژآد لگهورن، تحت تاثیر میدان مغناطیسی ثابت بررسی شدند. تعداد 180 عدد تخم مرغ تازه نطفه دار، بعد از وزن کشی به طور تصادفی به 6 تیمار شام شاهد و 5 سطح میدان مغناطیسی با شدت 4، 5، 6، 5/7 و 10 میکروتسلا اختصاص داده شدند. جهت اعمال تیمارها، از مکنت هایی به ابعاد 038/0* 36*36 سانتیمتر که شدتی معادل 4000 میکروتسلا (40 گوس) ایجادمی کرد، استفاده گردید. تیمارها در روزهای 5، 7، 9، 11 و 15 جنینی، به مدت 12 دقیقه اعمال شدندو هر تخم مرغ به عنوان یک تکرار، در قالب طرح کاملا تصادفی در نظر گرفته شد. بعد از تفریخ و وزن کشی، از هرتیمار، پانزده جوجه در یک روزگی کشتار گردید. استخوان های ساق جهت تعیین صات و خصوصیات مکانیکی استخوان جدا گردید. مقاطع بافتی تهیه شد و پهنای صفحه رشد در اپی فیز فوقانی و تحتانی با نرم افزار ماتیک اندازه گیری گردید. در این مطالعه علیرغم وزن یکسان تخ مرغ ها (p>0.05)، میانگین وزن پرندگان 10 میکروتسلا به طور معننی داری کمتر از (P<0.05) از شاهد و تیمار 6 میکروتسلا بود. درصد تفریخ و تلفات تحت تاثیر تیمارهای اعمال شده قرار نگرفت (p>0.05)، اما صرف نظر از تیمار 4میکروتسلا، درصد تفریخ سایر تیمارها به صورت عددی از شاهد بیشتر بود. طول ساق پرندگان 6 میکروتسلا به طور معنی داری افزایش (P<0.05) یافت. با این حال تفائت معنی داری در چگالی و پارامترهای مقاومت استخوان پرندگان دیده نشد (p>0.05). نتایج این مطالعه نشان می دهند که میدان مغناطیسی 6 میکروتسلا باعث بهبود وزن تفریخ جوجه ها، افزایش اندازه صفحه رشد و افزایش طول استخوان ساق خواهد شد.
پژوهشگران