مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر میدان مغناطیسی ثابت حین ...
عنوان اثر میدان مغناطیسی ثابت حین جوجه کشی بر فراسنجه های تخم مرغ وضعیت استخوان و برخی ترکیبات بیوشیمیایی خون جوجه های یک روزه حاصل از مرغان مادر واریته های -لاین w-36
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها جوجه یک روزه تخم گذار، واریته w-36، میدان مغناطیسی ثابت، ساق پا، پارامترهای خون و استخوان.
چکیده در این مطالعه رشد وخصوصیات مکانیکی و بافتی استخوان ساق پارامترهای بیوشیمیایی خون و صفات تولیدی جوجه های یکروزه واریته های لاین نژاد لگهورن تحت تاثیر میدان مغناطیسی ثابت بررسی شدند. تعداد 180 تخم مرغ تازه نطفه دار بعد از وزن کشی به طور تصادفی به 6 تیمار شاهد و 5 سطح میدان مغناطیسی با شدت 4، 5، 6، 7/5 و 10 میکروتسلا اختصاص داده شدند. جهت اعمال تیمارها از مگنت با شدت 4000 میکروتسلا استفاده گردید. تیمارها در روزهای 5، 7، 9، و 11 جنینی به مدت 12 دقیقه اعمال گردید.
پژوهشگران