مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر اوره، روی و آهن بر ...
عنوان بررسی اثر اوره، روی و آهن بر شاخص های مرفولوژی و فیزیولوژی انگور
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ازت؛ آهن؛ انگور؛ روی؛ کمیت و کیفیت
چکیده نیتروژن، روی و آهن از عناصر ضروری و مهم برای گیاهان محسوب می شوند. این آزمایش به بررسی تاثیر کاربرد ازت، روی و آهن بر رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی انگور رقم عسگری در خرم آباد انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد که در آن از دو سطح اوره (0، 5 گرم در لیتر)، روی در دو سطح (0 و 5/1 گرم در لیتر) و آهن به سه روش کاربرد خاکی Fe-EDDHA به میزان 20 گرم برای هر درخت، محلول­پاشی سولفات آهن و کلات آهن (Fe-EDTA) با غلظت 3 در هزار و عدم کاربرد آهن استفاده شد. محلول­پاشی اثر معناداری روی خواص مرفولوژی و فیزیولوژی درخت داشت. کاربرد اوره، روی و آهن سبب افزایش کیفیت میوه شد. کاربرد خاکی کلات آهن به صورت Fe-EDDHA باعث افزایش درصد تشکیل میوه در مقایسه با شاهد و محلول­پاشی سولفات روی گشت. نتایج این تحقیق اثرات تغذیه را بر رشد و عملکرد انگور رقم عسگری نشان داد.
پژوهشگران