مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی مدل های رشد گسسته ...
عنوان بررسی مدل های رشد گسسته وپیوسته وکاربرد آن در پزشکی
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها مدل رشد، ناهمواری سطح، تومور سرطانی، نوفه گرمایی، نوفه غیرفعال
چکیده فرآیندهای رشد سطح در فیزیک سامانههای پیچیده و فرآیندهای دور از تعادل کاربرد بسیار دارد. اخیراً مطالعه فرآیندهای رشد و سطوح ناهموار تشکیلشده ناشی از این فرآیندها از دیدگاه فرکتالی و آنالیز مقیاسبندی موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است. از همین رو ما در این پژوهش مفهوم سطوح فرکتالی و روابط مقیاسبندی را توضیح دادهایم. سپس با استفاده از این مفاهیم مدلهای رشد گسسته و پیوسته را معرفی کرده، سپس با استفاده از آنالیز مقیاسبندی نماهای بحرانی که بیانکننده نوع دینامیک رشد است را بهصورت عددی محاسبه کردیم. در ادامه نشان دادیم که مدلهای گسسته در کلاسهای جهانشمول که بهوسیله معادلات پیوسته تعریف میشوند، قرار میگیرند. هدف بعدی این پژوهش، کاربرد مدلهای رشد درزمینه رشد تومور بوده است. به همین دلیل ابتدا مدل رشد خطی که مدل شناختهشده و نسبتاً موفقی است که دیگران برای رشد تومور پیشنهاد دادهاند را بررسی کردیم. این مدل در کلاس جهانی برآرایی پرتو مولکولی قرار میگیرد. خاصیت اصلی این مدل پخش سطحی آن است که میتواند جوابی منطقی به رشد مکانی سلولی بدهد. چراکه مدلهای قبل فقط رشد زمانی سلولهای تومور را در نظر میگرفتند، درحالیکه سلولها علاوه بر تکثیر، منتشر هم میشوند. علاوه بر این ازلحاظ پزشکی، این مدل تمایل دارد که سلولها در مکانهایی با غذا و اکسیژن کمتر قرار بگیرند که با مدل استانداردی که دلیل رشد را جستجو برای غذا معرفی میکرد، متناقض است. همچنین این مدل بر اساس کشت تومور در محیط آزمایشگاه بهدستآمده که بهدوراز پیچیدگیهای محیط بدن بوده است. از همین رو ما دو پیشنهاد عمده داشتهایم که بتواند این مدل را کاملتر کند. اولاً مدل رشد در حضور نوفه غیرفعال و ثانیاً مدل کشسان عمومی را معرفی کردهایم. مدل رشد در حضور نوفه غیرفعال میتواند، فرآیند رشد تومور در محیط بدن را تااندازهای بازآفرینی کند. از همین رو نشان دادیم که مدل ادواردز-ویلکینسون در حضور نوفه غیرفعال با نتایج تجربی که بهوسیله شبیهسازی محیط بدن انجامشده است، همخوانی دارد. همچنین مدل کشسان عمومی برای یکپارچهسازی مدلهای رشد عرضهشده که میتواند همه مدلهای رشد را در برگیرد. با توجه به خواصی که مدل کشسان عمومی دارد، میتوان نتیجه گرفت که مدل کشسان عمومی در حضور نوفه غیرفعال میتواند مدلی بسیار جامع و کاربردی برای توضیح روند رشد تومور باشد.
پژوهشگران