مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شاخصهای شناسایی تعاونی های ...
عنوان شاخصهای شناسایی تعاونی های موفق کشاورزی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تعاونی کشاورزی، روش دلفی، ارزیابی عملکرد، شاخص های موفقیت تعاونی ها
چکیده این تحقیق با هدف شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد تعاونی های کشاورزی و نهایتا ارتقاء کمی و کیفی تعاونی ها و شناسایی تعاونی های موفق کشاورزی می باشد. روش تحقیق با توجه به هدف و سوالات تحقیق، کاربردی و از لحاظ پارادیمیک از نوع کیفی می باشد که در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول به صورت کتابخانه ای تحقیقات و منابع مختلف مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های اولیه مرسوم در ارزیابی استخراج گردید و در مرحله دوم از تکنیک دلفی برای تدوین و وزن دهی به شاخص ها استفاده شده است. در پژوهش نمونه گیری به صورت کاملا هدفمند و از نوع گلوله برفی بوده، بطوری که 26 نفرکارشناس مرتبط و آشنا با تعاونی ها انتخاب و مصاحبه شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که مهمترین شاخص ها برای شناسایی موفقیت تعاونی ها را می توان در شش بعد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مدیریتی، فردی و آموزشی تقسیم بندی کرد. از مهمترین شاخص های شناسایی شده مشتمل براشتغال زایی، سودآوری، سطح تحصیلات مدیران و اعضا، تخصص مدیران و اعضا، تداوم فعالیت شرکت تعاونی و میزان مشارکت و رضایت اعضا می باشد. نتایج وزن دهی صاحبنظران و کارشناسان نشان داد سودآوری 89.30 درصد، اشتغال زایی 83.08 درصد، سطح تحصیلات مدیران و اعضا 86.20 درصد، میزان مشارکت اعضا 76.35 درصد و میزان رضایت اعضا 78.27 درصد به ترتیب بیشترین ضریب اهمیت یا وزن را به خود اختصاص دادند.
پژوهشگران