مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه تطبیقی نقش کارگزار ...
عنوان مطالعه تطبیقی نقش کارگزار مقابل ائتلاف قدرتهای بزرگ در ایران معاصر بزرگ در ای
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها جنگ ، ایران ، نظام بین المل ، قدرت های بزرگ ، ائتلاف
چکیده ولت ها در سیاست بین الملل ، مطابق نیازهای داخلی، موقعیت جغرافیایی، ژئوپولیتک، ساختار و عملکرد نظام بین الملل استراتژی های را برای تأمین منافع ملی برمی گزینند. ایران در موقعیتی حساس از جغرافیای جهانی قرار دارد و این موقعیت همواره موجب رقابت قدرت های بزرگ برای تسلط بر این کشور شده است به همین دلیل ایران نقشی ویژه در معامله های بین المللی و نقشه های استراتژیک پیدا می کند . با توجه به اینکه هیچ اشاره ای به نقش نظام بین الملل و رویکرد آنها در ورود ایران به هر دو جنگ جهانی دوم و تحمیلی نشده است. این پژوهش قصد دارد به بررسی مسئله استراتژی های دستگاه دیپلماسی و ساختارهای بین الملل ی در ائتلاف قدرت های بزرگ در دو جنگ جهانی دوم و تحمیلی بپردازد و به این سؤال پاسخ دهد که چگونه ساختار نظام بین الملل زمینه ورود ایران به جنگ دوم جهانی و تحمیلی را فراهم آورد و چرا نقش ساختار در جنگ تحم ی لی در مقایسه با جنگ جهانی دوم کم رنگ تر شده است. فرضیه ما این است عدم سازگاری استراتژی کارگزار با ساختارها سبب به ورود ایران به جنگ و مقاومت کارگزار در جنگ تحمیلی سبب تعدیل ساختار شده است
پژوهشگران