مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیرات ...
عنوان مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیرات اسانس روغنی پونۀ کوهی (Origanum vulgare) در سطوح مختلف بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای، متان تولیدی و کنترل اسیدوز شکمبه ای القاشده
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اسانس روغنی، اسیدوز شکمبه ای، تولید گاز، تولید متان
چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی آزمایشگاهی تأثیرات اسانس روغنی پونۀ کوهی در دوزهای 050 و 1000 میلی گرم بر لیتر( بر کینتیک تولید گاز، برخی فراسنجه های ،500 ،250 ، مختلف ) 0 هضم و تخمیر شکمبه، تولید متان و همچنین تعیین پتانسیل آن در کنترل اسیدوز شکمبه ای در قالب آزمایشی چهار مرحله ای بود. در مرحلۀ اول به موازات افزایش دوز اسانس، حداکثر گاز تولیدی ) A ( و نرخ تولید گاز ( b ( به صورت غیرخطی و فاز تأخیر ( L ( به صورت خطی تغییر کردند که حداکثر مقدار A و b و حداقل مقدار L در سطح 250 میلی گرم بر لیتر اسانس مشاهده شد. در آزمایش دوم، قابلیت هضم حقیقی مادۀ خشک ) IVTDMD ( و آلی ) IVTOMD ( و غلظت کل اسیدهای چرب فرار ( TVFA ( در دوزهای بالای 500 کاهش یافتند. با این حال، مقدار گاز تولیدی بعد از 24 ساعت و تودۀ میکروبی ) MB ( با افزایش دوز اسانس تا 050 میلی گرم بر لیتر افزایش یافتند. همچنین نسبت مولی استات و پروپیونات در دوزهای بالای 500 میلی گرم بر لیتر، کاهش و نسبت بوتیرات افزایش یافت. استفاده از اسانس پونۀ کوهی موجب کاهش غیرخطی مقدار و درصد متان تولیدی شد، اما هیچ کدام از سطوح استفاده شده، در کنترل اسیدوز شکمبه ای تأثیری نداشت.
پژوهشگران