مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر کادمیوم بر مراحل تکوین و ...
عنوان اثر کادمیوم بر مراحل تکوین و الگوی پروتئینی بساک و دانههای گرده گل اطلسی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها گل اطلسی، کادمیوم، الگوی پروتئینی، تکوین، دانه گرده
چکیده هدف: کادمیوم یکی از آلایندههای جوی و بخشی از ذرات خروجی خودروهای دیزل است و هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات کادمیوم بر روند تکوین و الگوی پروتئینی بساک و دانههای گرده گل اطلسی که بهطور متداول در فضای سبز اکثر شهرهای بزرگ کشت می شوند، میباشد. به صورت اسپری تیمار CdCl مواد و روشها: گیاهان اطلسی در گلدانهای آزمایشگاهی کشت داده شده و با غلظتهای مختلفی از 2 فرمالین: استیک اسید: اتانول، 17:1:2 ) تثبیت و در مطالعات ) FAA شدند. گلها در مراحل مختلف تکوین برداشت شده و در فیکساتور 70 تکوینی به کار برده شدند. دانههای گردهی گروههای مختلف نیز جمعآوری شده و پس از استخراج پروتئین با روش الکتروفورز مطالعه شد. 9) و با روش آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد. / نسخه 1 ) SAS تجزیه تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار آماری نتایج: فرآیند تکوین بساک و دانههای گرده در گیاهان شاهد از الگوی کلی گیاهان دو لپه پیروی میکند اما در گیاهان تحت تیمار با کادمیوم، تغییرات و ناهنجاریهایی مشاهده گردید. بی نظمی در دیواره بساک، تشکیل دانههای گرده چروکیده و واکوئله، کاهش توان زیستی، آسیب دیواره اگزین و تشکیل باندهای پروتئینی جدید از اثرات تیمار با کادمیوم میباشد. نتیجهگیری: کادمیوم (بهعنوان یک آلایندهی جوی) مراحل نموی بساک و دانههای گرده را تحت تاثیر قرار داده و موجب بروز انواعی از ناهنجاریها و کاهش توان زیستی گردهها میگردد. تولید پروتئینهای جدید (پروتئینهای سم زدا) یکی از پاسخهای گیاه به استرس آلودگی است
پژوهشگران