مشخصات پژوهش

صفحه نخست /از تیرة آلالهایان Consolida ...
عنوان از تیرة آلالهایان Consolida orientalis Schrödinger مراحل تکوین تخمک و کیسۀ رویانی در
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مگاگامتوفیت ، Consolida orientalis، . آنتی پود، تیرة آلاله ایان
چکیده ساختار گل و رویانشناسی در تیرة آلالهایان موضوع مطالعات مختلف بوده است، اما پراکنش مطالعات تکوینی در این تیره ناموزون است؛ بهطوریکه مطالعۀ ب ررسی شد. Consolida orientalis برخی از جنس ها به طور محدود انجام شده یا اصلاً مطالعه نشدهاند. در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک در گیاه گلها و غنچهها در مراحل مختلف نمو برداشت، تثبیت و نگهداری شد. سپس با میکروتوم برش گیری و رنگآمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین انجام گرفت. لامهای تهیهشده از مراحل مختلف تکوینی با دقت با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شد. براساس نتایج حاصل از این بررسی، در گونۀ تحت مطالعه، تخمک از نوع دو- پوششی، نسبتاً پرخورش و واژگون است. پساز تقسیم میوز تترادهای مگاسپور آرایش خطی یا غیرخطی دارند. تکوین کیسۀ رویانی از طرح تکاسپوری و تیپ پلی گونوم پیروی می کند، درحالی که وجود تیپ آلیوم نیز در این تیره رایج است. یاختههای آنتیپود برخلاف تیپ متداول پلیگونوم شدیداً پلیپلوئید و نیز پایا هستند، اما تک هستهای باقی می مانند و با فشار پوستامنت به وسط کیسۀ رویانی پیش روی می کنند. تحلیل آنها با تأخیر قابل توجه و در مرحلۀ آندوسپرم سلولی صورت می گیرد.
پژوهشگران