مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ویژگیهای هیات مدیره بر ...
عنوان بررسی ویژگیهای هیات مدیره بر محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها محافظه کاری، ویژگیهای هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رییس هیئت مدیره
چکیده هدف تحقیق حاضر تعیین تاثیر ویژگیهای هیئت مدیره برمحافظه کاری حسابداری و ارزیابی نقش هیئت مدیره در حفظ منافع ذینفعان از طریق محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل باسو ( 1997 ) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد، که 115شرکت به روش غربالگری برای سالهای 1388الی 1391به عنوان نمونه آماری جهت آزمون فرضیههای تحقیق ملاک عمل قرار گرفته است. تحقیق حاضر، از نوع تحقیق های توصیفی همبستگی است که در آن، تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه انجام میشود. یافته های تحقیق حاکی از، وجود رابطه مستقیم و معنادار بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رییس هیات مدیره و غیر موظف بودن رییس هیات مدیره و در صد اعضای غیرموظف هیات مدیره، و عدم وجود رابطه مستقیم و معنادار بین اندازه هیئت مدیره و تخصص مالی اعضای هیئت مدیره و مدت تصدی مدیر عامل با محافظه کاری حسابداری میباشد.
پژوهشگران