مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر پایداری سود بر ...
عنوان بررسی تأثیر پایداری سود بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ارتباط ارزشی، بازده عادی سهام، پایداری سود، تغییرات سود
چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطة پایداری سود و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری می پردازد. برای دستیابی به این هدف، داده های 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای سال های 1385 تا 1392 جمع آوری شد و به کمک تحلیل ضرایب رگرسیون به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج بیانگر رابطة مستقیم و معنادار بین پایداری سود و ارتباط ارزشی اطلاعات است. به بیان دیگر با افزایش تکرارپذیری سود حسابداری ، ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری افزایش می یابد. به طور کلی ناپایداری سود سبب کاهش ارتباط ارزشی سود خواهد شد؛ زیرا سهامداران نمی توانند بر سود اتکا کنند . از سوی دیگر ، افزایش پایداری سود سبب افزایش توان پیش بینی کنندگی سهامداران می شود ، بنابراین می تواند به افزایش ارتباط ارزشی اطلاعات منجر شود. از یافته های دیگر پژوهش، اینکه تغییرات سود هر سهم با بازده عادی رابطة مثبت و معناداری برقرار می کند
پژوهشگران