مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پترولوژی نفوذی های گابرو ...
عنوان پترولوژی نفوذی های گابرو –دیوریتی در کوه پریشان جنوب قروه استان کردستان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها واژه های کلیدی: گابرو، دیوریت، قوس آتشفشانی، قروه، پهنه سنندج-سیرجان
چکیده کوه پریشان در جنوب قروه (استان کردستان) در حدفاصل روستاهای زرینه تا تکیه بالا واقع است و دارای نفوذی های گابروئی-دیوریتی می باشد. بر مبنای تقسیم بندی ساختاری ایران، بخشی از پهنه سنندج-سیرجان است. ویژگی های سنگ نگاری نشان می دهد این نفوذی ها از سنگ های هورنبلند پیروکسن-گابرو، گابرو، کوارتزگابرو، گابرودیوریتی، دیوریت وکوارتز-دیوریت تشکیل شده اند. مطالعات ژئوشیمیایی بر دارا بودن ماهیت متاالومینه و کالک آلکالن با پتاسیم متوسط آنها دلالت دارد. روند نمودارهای تغییرات پیوستگی شیمیایی و خویشاوندی نمونه ها را تایید نمی کند. همبستگی منفی بین تغییرات SiO2با اکسیدهای Mg،Fe و Ca، وقوع فرایند تبلور تفریقی را برای هر دو ماگما تایید می نماید. نمودارهای متمایز کننده محیط های تکتونیکی، حاکی از وابسته بودن ماگماتیسم نفوذی های گابرو-دیوریتی کوه پریشان به قوس آتشفشانی در یک محیط حاشیه فعال قاره مرتبط با مناطق فرورانش می باشد. غنی شدگی LREE نسبت به HREE و غنی شدگی از LILE ، تهی شدگی از عناصر Ti، Zr، Nb وTa می تواند به دلیل آلایش و وابستگی آنها به مناطق فرورانش باشد. مقدار کم Mg# ، آنومالی مثبت Ybو آنومالی منفیHo گویای آن است که ماگمای سازنده مافیک از یک گوشته متاسوماتیز شده بوجود آمده که با ایجاد مذاب دیوریتی در پوسته زیرین همراه بوده است. علاوه بر وجود روندهای خطی و مثبت عناصر ناسازگار در مقابل یکدیگر، که بیانگر نقش تبلور تفریقی در ماگمای مافیک- حدواسط می باشد، شواهد صحرایی و پتروگرافی نیز حاکی از امیختگی ماگمایی حداقل دو عضو بازیک و فلسیک (تا حدواسط) است که با موقعیت تکتونیکی منطقه مورد مطالعه سازگاری دارد.
پژوهشگران